Downloads

Styk

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapytanie

Miejsc pracy

Odkryjcie Państwo teraz naszą bogatą ofertę pracy i rozpocznijcie karierę w Dr. Dietrich Müller. Poszukujemy:

  • Przedstawiciela handlowego o specjalności handel hurtowy i zagraniczny / kobiety
  • Inzyniera o specjaności elektrotechnika

Prasa

PCIM Europe Nuremberg 2015

Thermally conductive pad: Thermipad TP 22715 with 15 W/mK

SPIE Smart Structures/NDE conference

Electronics & Components Hong Kong

Imports and exports of the electrical industry

Pertinax

InnoTrans Berlin

World Energy Engineering Congress Washington

Enova Paris

International Electric & Automation Show Bucharest

CFRP profiles

Energie Impulse Aachen

Water-jet cutting

 CWIEME in Berlin 2013

Coil Winding 2013

Thermiglue TL 23010

Coil Winding 2012

CWIEME Berlin 2012

Italian bobbin manufacturer

Working hours

NEC Birmingham UK

Advanced Engineering UK 2011

Clean Energy Expo Asia 2011

Contract 4S iPhone protectors

COMPOSITES EUROPE 2011

Electric Drives Production Conference

MOTEK 2011 and Bondexpo

IAA 2011

Norton TH

ArpaxX-Aramid Paper

Slot insulation material

Bern and public transport

Elementy wykrajane z Valox dla przemysłu oświetleniowego

ArpaxX z UL 94–V0

Zarządzanie ciepłem dla zastosowań LED

ArpaxX - push up the heat

CWIEME Berlin 2011: dr D. Müller GmbH z szeroką gamą produktów

Przemysł elektroniczny o podwyższonej prognozy wzrostu dla Niemiec

Nomex LT

FIEE ELÉTRICA 2011

tłoczone części wykonane z 3M VHB

Nomex® Elementy formowane także w wersji samoprzylepnej.

Dr. Müller GmbH na CoilTechnica, Hannover.

Elementy wykrawane z folii z Formex-u i Statex-u 

MT w różnych odmianach i Thermiflex

przetwarzania Tape

Dr Müller GmbH: Nowy produkt dla przemysłu energii słonecznej

Firma Dr. Dietrich Müller jako zarejestrowana repacked-recognized company UL (Underwriters Laboratories)

Coil Winding 2010: Optymalne rozwiązanie dla każdego zakresu zastosowania

Dr. Müller: High-tech i innowacyjność w tym samym czasie w jednym miejscu

Dr. Müller GmbH nadal dystrybutorem folii z tworzywa Ultem

Dr. Müller GmbH: Nowa gama produktów z zakresu folii separujących

Dr. Müller jako dostawca pierwszej morskiej farmy wiatrowej w Niemczech

Müller i Temac: Porozumienie w sprawie dystrybucji materiałów uszczelniających

Konkurencyjne produkty na Coil Winding 2010 – Dr. Müller GmbH

Pertinax®

 

 

 

 

 

wniosek Direct:

Adrian Nowak
Telefone/ Fax: +48 (0) 914041 888
Mobil: +48 (0) 509 793 863
E-Mail: adrian.nowak@~No~Spam~mueller-ahlhorn.com

 

 

 

 

 

 

Stan na: czerwiec 2002

1. Informacje ogólne 1.1Poniższe warunki sprzedaży i zakupu obowiązują w odniesieniu do naszych transakcji sprzedaży, dostaw i usług. Ogólne Warunki Handlowe klienta nie są wiążące prawnie także wtedy, jeżeli nie złożyliśmy wyraźnego zaprzeczenia, że nie wyrażamy na nie zgody. Obowiązuje to także na wypadek, kiedy klient w swoich warunkach zakupu wyłączy skuteczność odbiegających od nich warunków. Realizacja zamówienia stanowi ponadto uznanie naszych warunków sprzedaży i dostawy, a zatem w żadnym razie nie może zostać zrozumiana przez klienta jako milczące uznanie jego warunków zakupu.

1.2
Porozumienia dodatkowe lub zapewnienia oraz zmiany i uzupełnienia umowy i naszych Ogólnych Warunków Handlowych są ważne dopiero wtedy, jeżeli zostały potwierdzone przez nas w formie pisemnej.

1.3
Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieskutecznymi, to nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

2. Doradztwo, oferta i zawarcie umowy
2.1
Doradztwo w zakresie zastosowań technicznych jest świadczone przez nas zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i na podstawie naszych doświadczeń. Wszelkie dane i informacje dotyczące przeznaczenia i zastosowania naszych produktów są jednak niewiążące i nie zwalniają klienta z własnych badań i prób.

2.2
Złożone przez nas oferty zasadniczo mogą podlegać zmianom, chyba że zostały one wyraźnie określone jako oferty stałe. Materiały, stanowiące część oferty, jak rysunki, zdjęcia, informacje na temat wymiarów i ciężarów, należy, o ile nie uzgodniono nic innego, stanowią jedynie przybliżoną informację. Odchylenia nie uprawniają do reklamacji lub obniżeń ceny.

2.3
Zlecenia uznawane są jako przyjęte dopiero wtedy, gdy zostały one przez nas potwierdzone w formie pisemnej.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy bez możliwości dochodzenia od nas jakichkolwiek roszczeń, jeżeli wypłacalność klienta wydaje się być niepewna i z tego powodu żądana przez nas zaliczka nie zostanie wpłacona.

2.5
Minimalna wartość zamówienia wynosi 75,00 EUR.

2.6
Za stornowanie potwierdzonych zleceń naliczamy opłatę w wysokości 25,00 EUR.

3. Lieferungen
3.1
Terminy dostaw rozpoczynają swój bieg po ostatecznym wyjaśnieniu udzielonych zleceń, a zatem po otrzymaniu wszystkich dokumentów i materiałów (wzorów, rysunków, danych technicznych itp.), koniecznych do realizacji zlecenia.

3.2
Ustalone terminy dostaw są przestrzegane w miarę możliwości, jeżeli jednak wypełnienie zobowiązania do wykonania umowy zależne jest od wcześniejszej dostawy materiałów, to nie przejmujemy odpowiedzialności za dotrzymanie terminów dostaw. Roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu opóźnionej dostawy, także po upływie ewentualnie wyznaczonego nam dodatkowego późniejszego terminu są wykluczone.

3.3
Dopuszczalne są dostawy częściowe.

3.4
Dostawca zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy w ilości do 10% powyżej lub poniżej zamówionych ilości.

3.5
W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnej siły wyższej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń, za które nie ponosimy odpowiedzialności, możemy na czas utrudnień i odpowiedni okres rozruchu ograniczyć lub wstrzymać dostawę lub odstąpić od umowy, przy czym w takim przypadku klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

4. Opakowanie, wysyłka i przejście odpowiedzialności
4.1
Jeżeli nie zostało uzgodnione nic innego, to wybór opakowania, rodzaju wysyłki i droga wysyłki następują według naszego uznania zgodnie z naszą najlepszą wiedzą z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.

4.2
Należność za opakowanie zostaje naliczana proporcjonalnie i odrębnie, a opakowanie nie zostaje zabierane z powrotem; za skrzynie i klatki, jeżeli jest to uzasadnione ich wartością, w przypadku ich odesłania bez ponoszenia kosztów frachtu i innych kosztów w nie budzącym zastrzeżeń i nadającym się do ponownego wykorzystania stanie, zwracana jest kwota odpowiadająca  2/3 naliczonej wartości.

4.3
Odpowiedzialność przechodzi - także w przypadku dostawy zwolnionej z frachtu - na klienta w momencie opuszczenia naszego zakładu. Na pisemne życzenie klienta towar może zostać ubezpieczony od szkód.

5. Ceny i płatności
5.1
Nasze ceny rozumiane są zasadniczo jako ceny loco zakład z wyłączeniem kosztów frachtu i opakowania plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

5.2
Płatności należy dokonać w terminie 30 dni od daty faktury bez potrąceń, o ile nie zostało ustalone nic innego. W przypadku dokonania płatności w terminie 10 dni od daty faktury gwarantowany jest upust w wysokości 2%, i to od kwoty uwzględniającej upust, wykazanej odrębnie na naszych fakturach. Gwarancja upustu zakłada, że wszystkie wymagalne przedtem faktury zostały zapłacone.

5.3
Niedotrzymanie warunków płatności lub okoliczności, które uzasadniają poważne wątpliwości odnośnie wiarygodności kredytowej klienta, skutkują natychmiastową wymagalnością wszystkich naszych wierzytelności. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zażądania zaliczek lub gwarancji na poczet nie zrealizowanych jeszcze dostaw, do odstąpienia od umowy w odpowiednim dodatkowym późniejszym terminie lub do zażądania i odszkodowania z tytułu niewypełnienia umowy, a ponadto do odmówienia dalszej sprzedaży towaru i do odebrania towaru, za który nie dokonano zapłaty. Związane z tym koszty ponosi klient.

5.4
Płatności dokonywane są wyłącznie na nasze rachunki bankowe lub przez przesłanie czeków.

5.5
Jeżeli klient popadnie w zwłokę, to jest on zobowiązany do zapłaty typowej bankowej stopy procentowej z tytułu odszkodowania za zwłokę za każdorazowe zobowiązanie, o ile nie zostanie udowodnione, że po naszej stronie powstała wyższa szkoda.

5.6
Tylko roszczenia, co do których stwierdzono, że są bezsporne lub prawomocne, mogą być rozliczane z wierzytelnościami. W pozostałych przypadkach takie rozliczenie jest wykluczone.

5.7
Jeżeli klient jest kupcem lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą, to nie może on dochodzić prawa do wstrzymania płatności oraz zastrzeżenia tego z powodu wadliwie wykonanej umowy. Jeżeli klient nie jest kupcem, to może on dochodzić prawa do wstrzymania płatności tylko wtedy, gdy opiera się to na takim samym stosunku umownym.

6. Zastrzeżenie prawa własności
6.1
Towar zostaje dostarczony z zastrzeżeniem prawa własności i pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty naszych wszystkich wierzytelności, wynikających ze stosunków handlowych.

6.2
Klient może poddawać towar obróbce i sprzedawać go w ramach prawidłowej działalności gospodarczej. Nie jest on jednak uprawniony do ustanawiania zastawu na towarze lub przewłaszczania go na zabezpieczenie.

6.3
Zastrzeżenie prawa własności pozostaje skuteczne w sposób nieograniczony, jeżeli towar podczas obróbki został połączony lub zmieszany z innymi towarami, nie pochodzącymi z naszych dostaw. Rozciąga się ona wówczas proporcjonalnie na nowy produkt powstały wskutek obróbki lub zmieszania.

6.4
W przypadku odsprzedaży klient jest zobowiązany do zastrzeżenia naszego prawa własności. Odstępuje on swoje roszczenia z tytułu ewentualnej umowy sprzedaży do momentu zapłaty wszystkich przysługujących nam wierzytelności. Klient uprawniony jest do ściągnięcia wierzytelności wymienionych w niniejszym ustępie pomimo ustalonego odstąpienia. Nasze uprawnienie do ściągnięcia pozostaje przez to nienaruszone. Nie będziemy ściągali naszych wierzytelności tak długo, jak długo klient będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Klient jest zobowiązany do przekazania nam na nasze żądanie wszystkich informacji służących do dochodzenia praw oraz do wydania nam wymaganych dokumentów.

6.5
O dokonaniu zastawu, zajęcia lub innych czynnościach osób trzecich klient jest zobowiązany niezwłocznie nas poinformować. Ponadto jest on zobowiązany do ujawnienia naszych roszczeń osobom trzecim oraz do udzielenia nam wszelkiej pomocy przy dochodzeniu naszych praw.

7. Mängelhaftung / Gewährleistung
7.1
Jeżeli dostarczony towar posiada wady, za które ponosimy winę, to, zależnie od tego, jakiego dokonamy wyboru, wykonamy naprawę wadliwego towaru lub zrealizujemy dostawę zastępczą. Dalsze roszczenie klienta w stosunku do nas, w szczególności o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, są wykluczone.

7.2
Reklamacje jakościowe lub ilościowe towaru muszą być nam niezwłocznie zgłaszane w formie pisemne. Termin zgłaszania reklamacji wynosi w przypadku wad 8 dni od daty otrzymania towaru. Po upływie tego terminu świadczenie gwarancyjne jest wykluczone.

7.3
Możliwa jest odmowa usunięcia wad, aż klient wypełni swoje wymagalne zobowiązania umowne z tytułu innych zleceń oraz część swoich zobowiązań z tytułu bieżącego zlecenia, która odpowiada wartości przedmiotu dostawy.

7.4
Reklamacje zasadniczo nie są uznawane wówczas, jeżeli bez naszej zgody zostały dokonane zmiany dostarczonego towaru lub jeżeli wady powstały wskutek nieprawidłowego składowania lub obchodzenia się z towarem.

7.5
Wszystkie roszczenia ustawowe i umowne klienta z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie sześciu miesięcy od daty dostawy.

8. Brak możliwości realizacji, opóźnienie, naruszenie umownych zobowiązań dodatkowych
8.1
Jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji lub opóźnienie naszej dostawy podczas opóźnienia przyjęcia lub wskutek winy klienta, to jest on zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

8.2
Odszkodowanie z tytułu opóźnienia, braku możliwości realizacji dostawy lub każdego innego naruszenia umowy z naszej winy może być dochodzone od nas tylko wówczas, jeżeli może zostać udowodnione umyślne działanie lub rażąca niedbałość. Także w takich przypadkach odszkodowanie za opóźnienie lub brak możliwości realizacji dostawy może być dochodzone w stosunku do nas tylko przy uwzględnieniu następujących ograniczeń:
Wykluczone jest odszkodowanie za oddalone szkody, dla nas nieprzewidywalne szkody i takie szkody, które powstały w wyniku tego, że klient jest zobowiązany do świadczeń regresowych w stosunku do innych osób, podał nam w formie pisemnej i jednoznacznej, kto jest jego kontrahentem, opisał dokładnie treść zobowiązania do świadczenia w stosunku do niego i precyzyjnie wskazał istniejące z tego tytułu niebezpieczeństwo powstania szkody.
W pozostałym zakresie wysokość odszkodowania ogranicza się do 10% świadczenia wzajemnego, poniesionego przez klienta.

8.3
Wykluczone są wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa wskutek rażącej niedbałości, jeżeli nie chodzi o roszczenia umowne. Jeżeli podczas realizacji zlecenia zostaną naruszone przez nas prawa osób trzecich, to klient zobowiązany jest do zwolnienia nas z wynikających z tego roszczeń odszkodowawczych.

9. Miejsce realizacji umowy, właściwy sąd, prawo
9.1
Miejscem realizacji umowy w odniesieniu do płatności klienta oraz do dostawy jest Ahlhorn.

9.2
Sądem właściwym dla obydwu stron jest sąd w Wildeshausen.

9.3Obowiązujące jest wyłącznie prawo niemieckie.

content-middle-right-slide

content-middle-right-bottomΛ